• Nr konta: 22 1090 2851 0000 0001 4759 5497

Polityka Prywatności Fundacji Dr Clown z siedzibą w Warszawie

Fundacja Dr Clown z siedzibą w Warszawie, chroniąc prawo do prywatności osób fizycznych korzystających z usług oraz świadczeń Fundacji, a także współpracujących z Fundacją i przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, z późn.zm. (dalej, jako "Ustawa") oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako "RODO") wprowadza niniejszą politykę prywatności zawierającą informacje o tym, jakie dane osobowe są przechowywane i w jaki sposób są przechowywane, a także jakie prawa przysługują Uprawnionemu (dalej: „Polityka Prywatności”).

Postanowienia ogólne, definicje

 • Administrator danych osobowych Uprawnionych - Fundacja Dr Clown z siedzibą w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 87/U10B, 01-355 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000024181, posiadająca numer REGON: 016027802, NIP: 5213020963, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej, jako "Fundacja") .

 • Kontakt - z Fundacją każdy Uprawniony w sprawie swoich danych osobowych może się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres
 • Dane osobowe - w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby
 • Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie treścią art. 4 ust. 2 RODO przetwarzanie danych osobowych jest rozumiane jako operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
 • Uprawniony - każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane współpracująca z Fundacją, korzystająca z usług oraz świadczeń Fundacji lub przekazująca swoje dane Fundacji na innej

Zasady przetwarzania danych osobowych i prawa Uprawnionego

 • Dane osobowe Uprawnionego mogą być przetwarzane :
 • w celu świadczenia na rzecz Uprawnionego usług, przekazywania Uprawnionemu świadczeń i ich odbioru, podejmowania czynności mających na celu zawarcie umów lub ich wykonania, w celu korzystania ze stron internetowych Fundacji, w tym rejestracji - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, przy czym niepodanie danych osobowych przez Użytkownika w ww. celach uniemożliwia ich realizację (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem świadczeń, produktów lub usług interesujących Uprawnionego), ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f. RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego i możliwe na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO);
 • w celu badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na świadczenia i usługi oferowane przez Fundację - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), którym jest ustalenie katalogu produktów i usług interesujących Uprawnionego oraz możliwe na podstawie zgody Uprawnionego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Uprawnionego - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f. RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • w celu spełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Fundacja podlega (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);
 • w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Fundacji - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), którym jest analiza i rozwój działalności

Udostępnienie danych przez Uprawnionego jest dobrowolne, a udzielenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych w tych celach, dla których zgoda Uprawnionego jest wymagana, oznacza wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie tych danych w celu, w jakim zostały udostępnione zgodnie z przepisami Ustawy, RODO oraz zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

Treść wymaganych zgód znajduje się na stronie internetowej Fundacji drclown.pl

Fundacja podejmuje odpowiednie działania w celu zabezpieczenia danych Uprawnionych, a w przypadku zlecenia niektórych procesów związanych z realizacją świadczeń lub umów - podmiotom trzecim zapewniającym stosowanie adekwatnych środki bezpieczeństwa.

Odbiorcami danych osobowych Uprawnionego mogą być:

 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);

 • podmioty świadczące na podstawie umów zawartych z Fundacją usługi niezbędne do prowadzenia przez niego działalności, w tym m.in. usługi kurierskie, księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, analityczne, prawne i windykacyjne;
 • podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Fundacja współpracuje.

Dane osobowe Uprawnionego mogą być potencjalnie przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) z uwagi na współpracę Fundacji z zewnętrznym dostawcą usług oferującym przechowywanie danych w chmurze obliczeniowej (m.in. Google Ireland Limited w ramach usługi G Suite ) w zakresie niezbędnym do realizacji celu w jakim wyrażona została zgoda Uprawnionego lub w zakresie, w którym zgoda Uprawnionego nie jest konieczna w przypadkach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Fundacja zawierając umowę powierzenia przetwarzania danych z dostawcą usług znajdującym się w Europejskim Obszarze Gospodarczym nie wyklucza, że taki dostawca, pod warunkiem stosowania odpowiednich zabezpieczeń, może przekazywać dane kolejnym

W sytuacji gdy dane państwo trzecie nie zostało uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych dane mogą być przekazywane w oparciu o wiążące reguły korporacyjne (WRK), które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Uprawniony może otrzymać kopię WRK będących podstawą transferu, po zgłoszeniu takiego żądania do Fundacji zgodnie z pkt 1.2 powyżej.

Aktualny wykaz państw trzecich i podmiotów którym przekazywane są dane poza EOG znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://www.google.com/about/datacenters/locations/.

Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Fundację uzależniony jest od celu ich przekazania .W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje tylko i wyłącznie na podstawie zgody Uprawnionego - do czasu jej cofnięcia.

Uprawnionemu przysługują następujące prawa:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe

lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

 • prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw Uprawniony może skierować odpowiednie żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać je przez operatora pocztowego na adres Fundacji lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Fundacji. Przed realizacją uprawnień Uprawnionego, Fundacja musi go odpowiednio zidentyfikować.

Na wniosek Uprawnionego, którego dane dotyczą, Fundacja jest obowiązana, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały one zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane oraz w jakim zakresie i komu zostały udostępnione.

Dane osobowe Uprawnionego są chronione przez Fundację przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie wymaganych przez prawo zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i informatycznym, w szczególności systemów szyfrowania

Pliki cookies

 • Fundacja na swoich stronach internetowych używa tzw. plików Cookies (tj. „ciasteczek”) w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi korzystających z tych stron poprzez dostosowanie serwisu do ich indywidualnych potrzeb, w tym sposobu korzystania ze stron i podstron systemu.
 • Pliki cookies są to pliki tekstowe zapisywane przez strony internetowe za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie etc.) zawierające informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych stron
 • Korzystający ze stron internetowych może wyrazić zgodę na używanie plików cookies poprzez właściwe ustawienia w menu użytkowanej przeglądarki (szczegółowe informacje co do sposobu dokonania zmian ustawień podaje dostawca przeglądarki). Korzystający ze stron internetowych w każdym czasie może swoją zgodę cofnąć, poprzez wyłączenie lub zmodyfikowanie możliwości zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej).

Uśmiech pomaga leczyć. Poważnie!

Dotlenia, odpręża, poprawia odporność – to jedne z licznych, dobroczynnych właściwości uśmiechu. To właśnie z jego pomocą Doktorzy Clowni pomagają pacjentom w powrocie do zdrowia, prowadząc w polskich szpitalach terapię śmiechem.

 • Jesteśmy
  w całej Polsce
 • Pomagamy dzieciom,
  dorosłym i seniorom
 • Mamy ponad 20 lat
  doświadczenia
  w śmiechoterapii
 • Ponad milion
  wywołanych uśmiechów

Dlaczego Twoja pomoc
jest potrzebna?

Pobyt w szpitalu łączy się z bólem, cierpieniem, brakiem poczucia bezpieczeństwa i samotnością. Doktorzy Clowni, wykorzystując dobroczynne właściwości uśmiechu, pomagają dzieciom zapomnieć o strachu i dodają siły w powrocie do zdrowia.

Ty również możesz pomóc w realizacji programu "terapii śmiechem" w całej Polsce. Dzięki Twojemu wsparciu Doktorzy Clowni będą mogli dotrzeć z uśmiechem i dobrą energią do jeszcze większej liczby pacjentów w szpitalach i podopiecznych hospicjów.

Zobacz więcej

Masz pytania dotyczące darowizn?

22 844 82 03
kontakt@drclown.pl